නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdala ìiafÜla


wjYH øjH

) W!reuia .%Eï 500 la

) bÕ=re

) iqÿ Ækq

) tkid,a

) lrdnqkeá

) lrmsxpd

) î Ækq f.ä 2 la

) ud¿ ñßia lr,a 5 la

) úkdlsß

) wuq ñßia lr,a 5 la

) fmd,af;,a

) uialß l=vq

) ¨Kq l=vq

) fidahdfidaia

) l=re÷ lene,a,la

) .ïñßia l=vq

) wn l=vq

) j;=r

idod.kakd wdldrh

uia l=vd len,sj,g lmd n÷klg oud .ïñßia l=vq uialß l=vq f;a yekao ne.ska o ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$2 la iu. fidahd fidaia fïi ye¢ 2 la o oud fyd¢ka lj,ï lr iSika ùug YS;lrKfha my< fldgfia meh 1$2 la ;nkak' bÕ=re" iqÿ Ækq" tkid,a" lrdnq keá tlg wUrd .kak' wuq ñßia" ud¿ ñßia" î Ækq len,s lmd .kak' n÷kla ,sm;nd fmd,af;,a oud fyd¢ka r;afjkakg yer wUrd .;a bÕ=re iqÿ Ækq iu. lmd .;a î Ækq tl;= lr .kak' thg wnl=vq f;a ye¢ 1$2 la wuq ñßia iy l=re÷fmd;= lrmsxpd tl;= lr nefokakg yer .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 la iu. uia ál tl;= lr úkdlsß fïi ye¢ 3 la iy fidahd fidaia fïi yekaola tl;= lr wjYH m%udKhg j;=r oud úkdä 20 la ;ïnd .kak' j;=r is÷k miq ud¿ ñßia oud lj,ï lr .kak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï