නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ f;ïmrdÿj


wjYH øjH

) fl,j,a,d fyda n, ud¿ .%Eï 500 la

) f.drld len,s 3 la

) .ïñßia lE,s fïi ye¢ 1 la

) iqÿ Ækq ìla 6 la

) lr|uqx.=

) lrdnqkeá

) l=re÷fmd;= lene,a,la

) neomq ;=kmy fïi ye¢ 1 la

) lE,sñßia f;a ye¢ 1 la

) fmd,af;,a

) rïfm lrxmsxpd

) ;lald,s .%Eï 200 la

) î Ækq .%Eï 200 la

) wuq ñßia .%Eï 50 la

) ¨Kq

idod .kakd wdldrh

ud¿ l=vd len,sj,g lmd ¨Kq" .ïñßia" f.drld oud ;ïnd .kak' Ækq" wuq ñßia" ;lal,s lmd .kak' iqqÿ Ækq" lr|uqx.=" lrdnq keá ;,d .kak' n÷kla ,sm ;nd fmd,af;,a oud fyd¢ka r;ajQ miq thg iqÿ Ækq" rïfm" lrmsxpd iu. lr|uqx.= lrdnqkeá tl;= lr f;ïmrdÿ ù f.k tk úg wuq ñßia" ;lald,s" Ækq iu. l=re÷fmd;= len,s iy lE,sñßia neomq ;=kmy tl;= lr ,sfma .skaor wvqlr ;ïnd .;a ud¿ tu ñY%Khg tl;= lr fkdlefvk fia lj,ï lr wjYH kï ri wkqj ¨Kq tl;= lr .kak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï