නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

oe,af,d neÿu


wjYH øjH

) oe,af,da .%Eï 500

) ¨Kq

) lE,s ñßia fïi ye¢ 2 1$2 la

) lrmsxpd

) fmd,af;,a fïi ye¢ 2 la

) î Ækq f.ä 2 la


idod.kakd wdldrh

oe,a,ka l=vd len,sj,g lmd .kak' fkdkaiaála n÷kla ,sm;nd th r;ajQ miq oe,a,ka thg oud .kak' r;ajk úg oe,a,kaf.a j;=r msg;g tk ksid thskau .skaor wvqlr oe,a,ka ;eïfnkakg yßkak' j;=r is÷k miq fmd,af;,a tl;= lr nefokakg yßkak' ta w;r;=r iy lmd.;a î Ækq iu. lE,s ñßia o ri wkqj ¨Kq o tl;= lr fyd¢ka lj,ï lr .kak' oe,a,ka mqmqrK ksid .skaor wvqfldg fuu neÿu idod.ekSug l,amkdldÍ jkak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï