නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ ì;a;r neÿu


wjYH øjH

) ud¿ ì;a;r .%Eï 750 la

) î Ækq .%Eï 250 la

) rïfm - lrmsxpd

) fmd,af;,a

) bÕ=re - iqÿ Ækq

) wuq ñßia lr,a 4 la

) lE,s ñßia f;a ye¢ 2 la

) ñßial=vq f;a ye¢ 1$2 la

) wuq ;=kmy f;a ye¢ 1$4 la

) neomq ;=kmy f;a ye¢ 1$4 la

) ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

ud¿ ì;a;r fidaod msßisÿ lr ly ¨Kq oud úkdä myla ;ïnd .kak' ;ïnd .;a ud¿ ì;a;r úkdä 3 la muK lrfjkakg fkd§ .eUqre f;f,a neo.kak' n÷kla ,sm;nd f;,a fïi ye¢ 4 la oud î Ækq lmd oud nefokakg yßkak' bÕ=re" iqÿ Ækq ;,d thg ouk w;r;=r rïfm" lrmsxpd lmd.;a" wuqñßia" lE,s ñßia neomq ;=kmy" wuq ;=kmy" ñßial=vq thgug tl;= lr neÿk miq l,ska neo.;a ud¿ ì;a;r thg tl;= lr lj,ï lr ri wkqj ¨Kq n,d fïihg hjkak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï