නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ye~e,af,da nhsÜ


wjYH øjH

) ye~e,af,da ud¿ lsf,da 1 la

) bÕ=re .%Eï 100 la

) iqÿ Ækq .%Eï 200 la

) úh<s ñßia lr,a 40 la

) fmd,af;,a

) fldakamsá fïi ye¢ 8 la

) fidahd fidaia fïi ye¢ 5 la

) .ïñßia l=vq fïi yekaola

) iSks f;a yekaola

) wdmam fidavd f;a yekaola

) lrmsxpd fld< .%Eï 150 la

) ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

ud¿ iqoao lr fidaod j;=r fírd n÷klg oud thg fldaka msá" fidahd fidaia" .ïñßia l=vq" iSks" wdmam fidavd iy ¨Kq álla oud fyd¢ka wkdf.k iSika ùug úkdä 20 la ;nkak' ñßia lr,a l=vd len,sj,g l;=rlska lmd .kak' bÕ=re" iqÿ Ækq isyskaj ,shd .kak' f;,a ,sm ;nd ud¿ rkajka meyehg tk;=re neo.kak' bÕ=re iqÿ Ækq o .eUqre f;f,a neo.kak' fjk;a n÷klg fmd,af;,a fïi ye¢ 4 la oud r;ajQ miq lrmsxpd neof.k thgu ñßia len,s oud lrfjk fia neo.kak' miqj neo.;a ud¿ bÕ=re iqÿ Ækq thg tl;= lr lj,ï lr ¨Kq mou n,d wjYH kï tl;= lr ms<s.kajkak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï