නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq iu. biaika neÿu


wjYH øjH

) biafida .%Eï 800 la

) lcq .%Eï 250 la

) lE,s ñßia .%Eï 50 la

) î Ækq .%Eï 500 la

) lrmsxpd fld< .%Eï 100 la

) ñßial=vq f;a ye¢ 1$2 la

) mdka msá .%Eï 100 la

) ì;a;r 2 la

) ri wkqj ¨Kq

) fmd,af;,a


idod.kakd wdldrh

biaika ;ïnd fmd;= yer .kak' ì;a;r îÜ lr mdkamsá ¨Kq iy ñßial=vq oud negrhla idodf.k biaika tys ojgd ls%iams jk f,i .eUqre f;f,a neo.kak' î Ækq ySkshg lmd rkajka mdg jk;=re neo.kak'lrmsxpd fld< o fyd¢ka neof.k ish,a, n÷klg oud lE,s ñßia oud lj,ï lr ri wkqj ¨Kq tl;= lr wjidkfha lcq frdaia lr idod .;a ñY%Khgu oud lj,ï lr ms<s.kajkak'


iQmfõ§

frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï