නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Tï,Ü ú;a fn%â fgdaiaÜ


wjYH øjH

² mdka fm;s 10 la

² ì;a;r 4 la

² wuq ñßia lr,a 5 la

² f,dl= Ækq f.ähla

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4 la

² ri wkqj ¨Kq

² lE,s ñßia f;a ye¢ 1$4 la

² Wl= fmd,alsß fïi ye¢ 4 la

² ng¾ iaj,amhla

² leu;s Öia j¾.hla


idod.kakd wdldrh

ì;a;r lvd n÷klg oud fyd¢ka îÜ lr .kak' wuq ñßia Ækq fpdma lr thgu oud .kakd w;r;=r .ïñßia" lE,s ñßia" fmd,alsß fïi ye¢ y;r iu. ri wkqj ¨Kq tl;= lr lj,ï lr .kak' mdka fm;s tlska tl f.k ì;a;r ñY%Khg oud fyd¢ka fmdÕjd f.k fkdkaiaála ;eáhla ,sm ;nd tys ng¾ ;jrd ì;a;r ñY%Kfha fmdÕjd .;a mdka fm;s fkdlefvk fia f.k rkajka meyehg tk ;=re fome;a; fgdaiaÜ lr ksfjkakg yer Öia ;jrd lEug .kak'


iQmfõ§

.uf.a fma%ur;ak


Oïñl fyajdjiï