නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rhsia frdá


wjYH øjH

² msi.;a n;a fldamam 2 la

² ì;a;r 2 la

² lerÜ .%Eï 50 la

² ,Slaia .%Eï 50 la

² Ækq f.ähla

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² lv, msá fïi yekaola

² lsß fïi ye¢ 3 la

² ng¾ iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

n;a fldamam fol íf,kavrhg oud thgu ì;a;r lvd oud ;,mhla fia íf,kaâ lr .kak' lerÜ ,Slaia Ækq isyskaj lmd n÷klg oud thg íf,kaâ lr .;a n;a iy ì;a;r ñY%Kh o .ïñßia l=vq iy ri wkqj ¨Kq oud fyd¢ka lj,ï lr .kak' thgu lsß iy lv, msá oud moug wkd f.k ;eáhla ,sm ;nd ng¾ ;jrd idod.;a ñY%Kfhka fïi ye¢ 3 ne.ska oud ;=kS lr frdá mq¿iaik wdldrhg lr fkdjk fia fome;a; mq¿iaid .kak'


iQmfõ§

.uf.a fma%ur;ak


Oïñl fyajdjiï