නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

re,x fnda,


wjYH øjH

² re,x fldamamhla

² j;=r fldamam 1 1$2 la

² lE,s ñßia f;a ye¢ 1 la

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 la

² r;= Ækq" wuq ñßia

² ri wkqj ¨Kq

² ,Slaia .%Eï 50 la

² lerÜ .%Eï 50 la

² ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq

² fmd,af;,a


idod.kakd wdldrh

,Slaia lerÜ Ækq wuqñßia isyskaj lmd f;,a ,sm ;nd thg oukak' thgu ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq lE,s ñßia iy ¨Kq .ïñßia oud f;ïmrdÿ lr .kak' j;=r ,sm ;nd W;=re úg thg re,x oud ye¢ .dñka msif.k f;ïmrdÿ lr.;a t<j¨ iu. ñY%lr >k ùug fmr fnda, idod .kak' idod .;a re,x fnda, iaàurfha oud  jdIamfhka ;ïnd .ekSfuka jeä rihla tl;= jkq we;'


iQmfõ§

.uf.a fma%ur;ak


Oïñl fyajdjiï