නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ksú;s jExckh


ksú;sj, wvx.= úgñka A, C jf.au fmdgEishï iy f*da,sla wï,h fldf,iagfrda,a Èhlrkak iu;a fjkjd' wju jYfhka i;shlg jrla fyda ksú; wdydrhg .ekSfuka Tng ta m%;sM, b;d myiqfjka w;aú¢kak mq¿jka'


wjYH øjH

² ksú;s .%Eï 250 la

² mßmamq .%Eï 100 la

² iqÿÆkq ìla 3 la

² r;=Ækq f.ä 10 la

² wuqñßia lr,a 2 la

² rïfm - lrmsxpd

² Èhlsß fldamam 2 la

² neomq ;=kmy f;a ye¢ 1$2

² ly iy ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 ne.ska

² wjYH m%udKhg ¨Kq


idod.kakd wdldrh

mßmamq fidaod idudkH wdldrhg Èhlsr iy l=¿nvq ish,a, tl;=lr mßmamq jExckhla idod .kak' thg ksú;s fld< lmd oud fmdä fkdjkfia ye¢ .dñka msi.kak' ¨Kq mou n,d fïihg hjkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï