ඉවුම් පිහුම්

jeks,d lma flalawjYH øjH (

 • ng¾ .a?ï 125
 • mdka msá .a?ï 125
 • iSkS .a?ï 125
 • fílska fidavd f;a yeÈ 1$8
 • fílska mjqv¾ f;a yekaola
 • jeks,d f;a yeÈ tlydudrla
 • idod .kakd wdldrh (

  wjka tl 170°C r;alr.k' bkamiqj iSks iy ng¾ tlg oud l%Sï .;shla tk;=re fydÈka ñY% lr.kak' tu ñY%Khg álska ál ì;a;r folla tl;= lr fydÈka ñY% lr.kak' tu ñY%khg fílska fidavd iy mjqv¾ tl;= lr fiñka îÜ lr.kak' fuu ñY%Khg msá tl;= lr fiñka ñY% lrkak' wjidkfha ñY%khg jeks,d iy lsß ñY% lr flala neg¾ tl lma flala ;eáhlg oud úkdä 20la fíla lr.kak


  úð; l=udr
  m%ùK flala ks¾udK Ys,amS

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv