නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lrmsxpd iïfnda,h


wjYH øjH

² lrmsxpd fld< .%Eï 250 la

² .d.;a fmd,a fldamam 1$2

² wuqñßia lr,a 5 la

² r;=Ækq f.ä 8 - 10 la

² iqÿÆkq ìla 2 la

² wjYH m%udKhg ¨Kq l=vq

² .ïñßia f;a ye¢ 1 la

² foys nEhla

idod.kakd wdldrh

lrmsxpd fidaod msßisÿ lr íf,kavrhg oud íf,kaâ lr.kak' ta w;r;=r wuqñßia r;=Ækq iy iqÿÆkq .ïußia thg tl;=lr .kak' th fyd¢ka íf,kaâ jQ miq .d.;a fmd,a fldamam Nd.h o oud fyd¢ka ñY%lr kej; úkdä 2 la muK íf,kaâ lr ¨Kq iy foys tl;=lr fïihg hjkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï