නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq jExckh


wjYH øjH

² iqÿÆkq .%Eï 250 la

² ñßia l=vq f;a ye¢ 1 la

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 la

² neomq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1 la

² W¿yd,a f;a ye¢ 1 la

² r;=Ækq f.ä 5 la

² wuqñßia lr,a 4 la

² r;=Ækq f.ä 8 la

² f.drl lene,a,la

² l=re÷ fmd;= lene,a,la

² lyl=vq iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² rïfm lrmsxpd

² Èhlsß fldamamhla

idod.kakd wdldrh

iqÿÆkq iqoao lr fidaod f.ähla lene,s 4 ne.ska jk fia lmd.kak' lmd.;a iqÿÆkq ueá n÷klg oud thg wuqñßia iy r;=Ækq o rïfm" lrmsxpd o lmd oukak' Èhlsß fldamamh oud th r;aùf.k tk úg ¨Kq we;=¿ iQodkï lr.;a ish¨u l=¿nvq tl;= lrkak' th u|.skafka ysf|kakg yer fïihg hjkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï