නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ksú;s le|


wjYH øjH

² ksú;s fld< .%Eï 200 la

² Èhlsß fldmaam 1 1$2 la

² lel=¿ n;a fldamamhla

² iqÿÆkq ìla 2 la

² r;=Ækq f.ä 6 la

² ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

ksú;s fld< msßisÿ lr isyskaj lmd mfilka ;nkak' Èhlsß ,sm ;nd th W;=rd f.k tk úg thg n;a fldamamh iu. iqÿÆkq" r;=Ækq lmd oukak' fojkqj ksú;s fld<o isyskshg lmd ,sm ksjd le| Ndckhg oud fmdä fkdjk fia n÷fka riakfhka ;eïfnk fia fiñka ye¢.dkak' ksjqk miq ri wkqj ¨Kq tl;= lr ms<s.kajkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï