නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lrmsxpd le|


wjYH øjH

² lrmsxpd fld< .%Eï 500 la

² iy,a fldamam 1$2 la

² fmd,alsß fldamam 2 la

² iqÿÆkq ìla 2 la

² ri wkqj ¨Kq

² r;=Ækq f.ä 4 la


idod.kakd wdldrh

iy,a fidaod msßisÿ lr ¨Kq oud ;eïfnkakg yßkak' lrmsxpd" j;=r tl;= lr íf,kav¾ lr fmrd .kak' iy,a ;eïnqkq miq fmd,alsß tl;= lr ye¢.dñka lsßál W;=rjd .kak' fmd,a lsß WKq jQ miq ,sm ksjd oud" íf,kav¾ lr fmrd .;a lrmsxpd hqI thg oud le| Ndckfha we;=<; riakfhka lrmsxpd hqI ;eïfnkakg yßkak' wjYH kï muKla kej; ¨Kq tl;= lr ms<s.kajkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï