නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq le|


wjYH øjH

² iy,a fldamamhla

² iqÿÆkq .%Eï 250 la

² fmd,a lsß fldamam 2 la

² fld;a;u,a,s l=vq iaj,amhla

² .ïñßia l=vq iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

m<uqj iy,a .rd fidaod mfilska ;nkak' iqÿÆkq o fmd;=yer fidaod .kak' fidaodd .;a iy,a íf,kavrhg oud iqKqiy,a wdldrhg;a" iqÿÆkq l%Sï tlla f,i;a íf,kav¾ lr Ndckhla ,sm ;nd tu ñY%Kh oud iy,a wjYH m%udKhg j;=r oud ;ïnd .kak' wk;=rej .ïñßia l=vq fld;a;u,a,s l=vq iu. ri wkqj ¨Kq tl;= lr ms<s.kajkak'


m%ùK iqmfõ§
m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï