නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r ñY% n;a


wjYH øjH


² fnß fjkakg Whd.;a lel=¿ n;a fldamam 1$2

² ì;a;rhla

² r;=Ækq f.ä 4 la

² ;lald,s lene,a,la

² ri wkqj ¨Kq

² f.dgqfld< iaj,amhlaidok l%uh


ì;a;r lvd fmk k.sk ;=re fyd¢ka îÜ lr .kak' thg ;lald,s" r;=Ækq" f.dgqfld< isyskaj lmd oud .kak' thgu lel=¿ n;a fldmamh ñY%lr n÷kla ,sm ;nd tys ng¾ iaj,amhla ;jrd ñY%Kh thg oud Tï,Ü tlla wdldrhg idod ksfjkakg yer lE,s lmd orejdg lEug fokak'iQmfõÈkS uOQId l=udrisxy


Oïñl fyajdjiï