නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rgb¢ msÜgq


wjYH øjH


² mdka msá .%Eï 100 la

² l=relalka msá fïi ye¢ 1 la

² rgb¢ uÿ¨ 10 la

² .d.;a fmd,a fldamamhla

² ri wkqj ¨Kqidok l%uh

rgb¢ fidaod msßisÿ lr weg bj;a lr .kak' mdkamsá iuÕ l=rlalka msá fïi yekaola .d.;a fmd,a fldamamhla ñY%lr tu ñY%Khg rgb¢ oud idudkH msÜgq idok wdldrhg ¨Kq o tl;= lrf.k wkdf.k msÜgq nïnqfõ oud ;ïnd .kak' rgb¢j, meKsri ksid orejd lEug m%shfõ'iQmfõÈkS uOQId l=udrisxy


Oïñl fyajdjiï