නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ f;dafia


wjYH øjH


² lv, msá .%Eï 150 la

² Wl=fmd,a lsß fldamamhla

² ;ïnd fmdälr .;a ud¿ .%Eï 150 la

² ;ïnd isyskaj lmd.;a lerÜ" fndaxÑ" w¾;dm,a

² ri wkqj ¨Kq


idok l%uh


lv, msáj,g fmd,alsß oud idudkH f;dafia ñY%Kh fia Èhdre ñY%Khla idod thg ri wkqj ¨Kq tl;= lr .kak' tu ñY%Khg ud¿ iy t<j¿ tl;= lr ;eáhla ,sm ;nd f;,a iaj,amhla .d >klue;s f;dafia idod len,s lmd leug fokak'iQmfõÈkS uOQId l=udrisxy


Oïñl fyajdjiï