නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¾;dm,a mSid


wjYH øjH


² ;ïnd fmdälr .;a w, .%Eï 150 la

² ì;a;r 2 la

² Öia lene,a,la

² ksú;s fld< 2 - 3 la

² ;lald,s lene,a,la

² r;=Ækq f.ä 4 la


idok l%uh


ì;a;r fyd¢ka îâ lr fkdkaiaála n÷kla ,sm ;nd tys f;,a iaj,amhla ;jrd ì;a;r oud th >k ùug fmr ;ïnd fmdälr .;a w, ta u; w;=rd .kak' ta iu.u ;lald,s iy r;=¨kq isyskaj lmd w, ;Ügqjg Wäka w;=rd .kak' th fyd¢ka ;eïîf.k tk úg ksú;s fld< iuÕ Öia isyskaj lmd Wäka bi lEug fokak'


iQmfõÈkS uOQId l=udrisxy


Oïñl fyajdjiï