නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uekaf.da fhda.Ü cQia


wjYH øjH


² fhda.Ü fldamam 01

² wU f.ä 01

² whsia leg fyda j;=r wjYH muKg

² leu;s kï whsial%Sï ye¢ 01idok wdldrh

wU f.äh ñßld hqI ,nd.kak' thg fhda.Ü fldamamh o oud fyd¢ka ñY% lr.kak' fuhg wjYH kï whsia j;=r tl;= lr.kak' ke;skï idudkH j;=r tl;= lr whsia leg oud by<ska whsia l%Sï oud ms<s.kajkak'm%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv