ඉවුම් පිහුම්

ng¾ whsiskawjYH øjH (

 • ng¾ .a?ï 300
 • whsiska iSkS .a?ï 500
 • jeks,d f;a yekaola
 • idod .kakd wdldrh (

  Ndckhlg ng¾ tl;= lr l%Sï .;shla tk;=re fyd¢ka ñY% lr.kak' ñY% lrk w;r whsiska iSks áflka ál tl;= lr.kak' fydÈka l%Sï moulg ñY%kh wdmiq jeks,d tl;= lr úkdä 2la muK ñY% lr.kak''


  úð; l=udr
  m%ùK flala ks¾udK Ys,amS

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv