නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iafg%dafnß fhda.Ü îu


wjYH øjH


² fhda.Ü fldamam 02

² jeks,d whsial%Sï wjYH muKg

² frdai tikaia f;a ye¢ 01

² frdai mdg iafg%dafnß j¾Kl iaj,amhla

² iSks ri wkqj

² whsia leg lSmhla


idok wdldrh

fhda.Ü " whsia l%Sï yd lsß ál íf,kavrhlg oud .id.kak' thg iafgdfnß j¾K" frdaia tikaia iy frdai mdg j¾K oud l,jï lr iSks tlalr .kak' miqj YS;lrKfha ;nd îug .kakd úg whsia leg tla lrkak'


m%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv