නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fhda.Ü mqäka


wjYH øjH


² ì;a;r 4

² ñ,alafïâ fldamam 1$2

² lr|uqx.= weg 2la l=vq lr,d

² fhda.Ü fldamam 1 1$2 ^fuYßka lma&


leru,a tlg

² iSks fldamam 1$2

² j;=r fïi ye¢ 4


idok wdldrh


ì;a;r ál lv,d ì;a;rj, lyuoh whsfka we;s >K iqÿmdg fldgi bj;a lrkak' ì;a;rj,g ñ,alafïâ ál od,d lr|uqx.= l=vq ál;a od,d fyd|g l,jï lr.kak' fhda.Ü ál fjku fnda,a tll ,djg Èhdre fjkl,a ñiala lr.kak' fï fhda.Ü ál ì;a;r ñY%Khg od,d l,jï lr.kak'


leru,a tl yod.kak j;=r ke;s Ndckhla <sfma ;sh,d iSks ál od,d ÿUqremdg ùf.k tkfldg j;=r ál od,d iSks Èhlr f.k leru,a tl yod .kak' oeka fï leru,a tl mqäka tl yod.kakd fÜ% tlg odf.k Bg Wäka wms yod.;a mqäka ñY%Kh od.kak' Wäka f*dhs,a fld<hlska jy,d wjka tfla 180C0 úkdä 20-30 la fíla lr.kak'm%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv