නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fhda.Ü flala


wjYH øjH


² fhda.Ü .%Eï 200

² ì;a;r 3

² iSks .%Eï 160

² jeks,d f;a ye¢ 1

² .d.;a fodvï fmd;= f;a ye¢ 2

² mdkamsá .%Eï 80

² fílska mõv¾ f;a ye¢ 1

² ¨Kq iaj,amhla

² t<j¿ f;,a fldamam 1$2


idok wdldrh

fhda.Ü ál l,jï lrf.k talg ì;a;r ál od,d îÜ lr.kak' állska iSks od,d iSks leg Èhfjkl,a fyd|g îÜ lr.kak' B<Õg fodvï fmd;= yd jeks,d ál od.kak' mdkamsáj,g fílska mjqv¾ yd ¨Kq ál oud f.k tlmdrla y,d f.k th ì;a;r iy fhda.Ü ñY%Khg tl;= lrkak' Bg miafi t<j¿ f;,a ál od.kak' fyd|g l,jï lr.kak úkdä 10la ú;r' flala fÜ% tlg Ths,a álla n%Ya lr,d msá álla bif.k flala neg¾ tl odf.k 180 C0 úkdä 30la fíla lr.kak'm%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv