නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fhda.Ü mEka flala


wjYH øjH


² fhda.Ü .%Eï 400

² ì;a;r 2

² mdkamsá .%Eï 200

² ¨Kq iaj,amhla

² ng¾ iaj,amhlaidok wdldrh

ì;a;r ál fyd¢ka l,jï lr thg fhda.Ü ál od.kak' fïlg j;=r fldamam 3$4 la jf.a od,d l,jï lr.kak' B<Õg mdkamsá yd ¨Kq l,jï lr,d fhda.Ü ñY%Khg tl;= lr,d leá fkd.efikak l,jï lr.kak' ng¾ álla mEka tlg od,d Èhfjk fldg neg¾ tflka álla od,d mEka flala tl fome;a;u f.da,avka l,¾ fjkl,a mEka *%hs lr.kak'


m%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv