නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flduvq ,eiS


wjYH øjH


² bÿKq flduvq f.ä 01

² fhda.Ü 01

² iSks álla

² ¨Kq b;du iaj,amhla


idok wdldrh

flduvqj, weg iy fmd;a; bj;a lr l=vd lene,sj,g lmd .kak' flduvq m%udKhgu fhda.Ü oud fyd¢ka íf,kav¾ lr rig wkqj iSks iy ¨Kq b;du iaj,amhla tl;= lr .kak'm%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv