නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fhda.Ü fvdakÜia


wjYH øjH


² fhda.Ü 01

² iïmQ¾K ì;a;r 1

² ì;a;r lyuo 1

² whsiska Iq.¾ fïi ye¢ 2 1$2

² ¨Kq iaj,amhla

² mdkamsá fldamam 1$2

² fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1

² neo.ekSug f;,a wjYH muKg

² iSks fïi ye¢ 2

² l=re÷ l=vq iaj,amhla


idok wdldrh

fhda.Üj,g ì;a;rh yd ì;a;r lyuoh od,d fyd|g l,jï lr.kak' B<Õg whsiska Iq.¾ yd ¨Kq tl;= lr,d l,jï lr.kak' fjku fnda,a tll mdkamsáj,g fílska fidavd tl;= lr,d fyd|g l,jï lr ta ál fhda.Ü ñY%Khg od,d neg¾ tlla yod.kak' Èhdre jeä kï ;j msá álla od.kak' f.dvlau >k lr.kak;a tmd' oeka f;,a álla <sfma ;sh,d r;afjk fldg fï neg¾ tflka yekaola wrka f;,g od.kak' Th jf.a ;dÉÑfha ;ekska ;ekg neg¾ tflka ál ál od,d .eUqre f;f,a neo.kak'iSksj,g l=re÷ l=vq l,jï lr,d fï neo.;a fvdakÜ WKqfjkau iSksj, ;jr,d lEug .kak'm%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv