නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fhda.Ü fc,s uQia


wjYH øjH


² fhda.Ü 4la

² fc,s melÜ 3la *af,aj¾ia 3lska

² ñ,alafïâ fmdä áka 1idok wdldrh


fc,s melÜ tlla WKqj;=r fldamam tll Èhlr,d ng¾ .d.;a fÜ% tll od,d fiÜ fjkak ;shkak' B<Õg b;=re *af,aj¾ia fol fjk fjku yo,d ndf.g fiÜ lr.kak' iïmQ¾Kfhka fiÜ fjkak fokak tmd' ndf.g yomq tl fc,s tlla wrka talg fhda.Ü 2 la yd ñ,alafïâ áka tflka nd.hla od,d fyd|g íf,kaâ lr.kak' oeka fïl wr fyd|gu fiÜ lr.;a fc,s tl Wäka od.kak' fïl fyd|g fiÜ fjkak *%sÊ tfla ;shd.kak' B<Õg wksla ndf.g fiÜ lr.;a fc,s tlhs b;=re fhda.Ü 2 hs b;=re ñ,alafïâ álhs od,d wdfh íf,kaâ lrf.k B<Õ f,ah¾ tl od.kak' fyd|gu fiÜ jqKdu wksla me;a; yrj, ms<s.kajkak'


m%ùK iqmfõ§ kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv