නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wU îu


wjYH øjH


² b÷Kq wU f.ä 4

² iSks .%Eï 50

² j;=r W;=rejd ksjd.;a w~q fldamam 6

² ¨Kq f;a ye¢ 1$ 2ilia lrk wdldrh

wU fidaod ;ïnd fmd;= bj;a lrkak' ;ïnd.;a wU j,g W;=rjd ksjd.;a c,h tl;= lr fyd¢ka fmdälr hqI ñßld .kak'tu hqI Ndckhlg fmrd kej; ,sm ;nd W;=rk úg fmk bj;a lr ,sfmka nd ¨Kq yd iSks oud ksjqKq miq YS;lrKfha ;nd isis,a lr ms<s.kajkak'm%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv