නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wkakdis îu


wjYH øjH


² wkakdis .%Eï 500

² iSks fïi ye¢ 2

² ¨Kq f;a ye¢ 1 $4

² W;=rejd ksjd.;a c,h w~q fldamam 3ilia lrk wdldrh


wkakdis f.äfha fmd;= iy ueo kdráh bj;a lr l=vd len,s j,g lmd j;=r tl;= lr íf,kaâ lr fmrd iSks tl;= lrkak'wjidkfha ri wkqj ¨Kq tlalr YS;lrKfha ;nd isis,a lr ix.%y lrkak'm%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv