නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f,ufkaâ


wjYH øjH


² bÿKq foys f.ähl hqI

² iSks ri wkqj

² j;=r ñ,s ,Sg¾ 250

² wdmam fidavd f;a ye¢ 1$4ilia lrk wdldrh


foys weUq,a fmrd j;=r iu. f,dl= ùÿrejlg oud ri wkqj iSks yd fidavd l=vq ñY% lr.kak' fuh rij;a mdkhls'm%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv