ඉවුම් පිහුම්

fvj,aâ Ñlka 


wjYH øjH ( 

 • Ñlka .%Eï 500la 
 • f,dl= <QKq f.ä 3la 
 • ;lald,s f.ä 3la 
 • ud¿ ñßia lr,a 3la 
 • ,Slaia lo fldgia 3la 
 • wuq ñßia lr,a lsysmhla 
 • wUrd.;a iqÿ <QKq iy b.=re fïi ye¢ 3la 
 • ;lald,s fidaia fïi ye¢ 6la 
 • fidahd fidaia fïi ye¢ 6la 
 • iSks fïi ye¢ 2la ^ri wkqj& 
 • fmd,af;,a 1$2Lla 
 • fldaka msá iaj,amhla 
 • j;=r wvq fldamam 1la
 • idod .kakd wdldrh ( 

  uq,skau wms Ñlka lshqí wdldrhg lmd .kak ´k lrkjd' bka miqj thg ¨kq iy .ïñßia tla fldg ueßfkaÜ lr.kak ´k' oeka thg fldaka msá iaj,amhla w; .d .eUqre f;f,a neo.kak ´k lrkjd' miqj wms t<j¿ ;rul f,dl= lene,sj,g lmd .kak ´k' oeka wuqñßia yß ue¢ka m,d ¢.= w;g m,d .kak' miqj Ndckhla Wÿfkys ;nd f;,a iaj,amhla thg tla fldg wUrd.;a b.=re iy iqÿ <QKq thg tla lrkak' rkajka meyejk ;=re b.=re iy iqÿ <QKq f;ïmrdÿ jk úg lE,s ñßia tl;= lrkak' oeka fidahd fidaia iy ;laldf,d fidaia "iSks iy j;=r tla fldg ñY%Khla ilid .kak ´k' miqj wmsg iß,k ri mou wkqj ¨Kq iaj,amhla tla fldg .ïñßia oud ñY%Kh lr.kak ´k lrkjd' bka miqj wms uq,skau neo.;a Ñlka fï ñY%Khg tla fldg ñY% lrf.k miqj ish¨u t<j¿ tl;= fldg úkdä lsysmhla uo .skaof¾ ñY% fldg Wÿfkka bj;a lr.kak'^ ie'hq'ish¨u t<j¿ iïmQ¾Kfhkau msiSug ,la fkdlrkak j. n,d .kak'&