නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fodvï iafldÉ


wjYH øjH


² fodvï hqI ñ,s ,Sg¾ 250

² isrma fldamam 1$2

² whsia leg 2

² n%ekaä fyda wrlal= fïi ye¢ 1

² YS; lrk ,o fidavd 1ilia lrk wdldrh

whsia leg Wvg fodvï tl iy isrma oukak'fyd¢ka l,jï lr fidavd yd n%ekaä oukak'ùÿre j,g oud foys fmd;a;la oukak'm%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv