නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

weU/,a,d îu


wjYH øjH


² b÷Kq weU/,a,d

² iSks

² j;=r

² ¨Kqilia lrk wdldrh

weU/,a,d fyd¢ka fidaod fmd;= yd weg bj;a lr íf,kav¾ tlg oud j;=r iu. .id.kak' miqj fmrd iSks iy ¨Kq oud whsia leg iuÕ mdkh lrkak'
m%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv