නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fjr¿ îu


wjYH øjH


² fjr¿

² iSks

² j;=r

² ¨Kqilia lrk wdldrh

fjr¿ fyd¢ka fidaod f.k weg yd uo fjkalr.kak' uo j,g j;=r tlalr íf,kavrhg oud .id.kak' miqj wjYH m%udKhg c,h tl;= lr.kak' ri wkqj iSks yd ¨Kq o tl;= lr .kak'm%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv