නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iafg%dafnß j,ska îula


wjYH øjH


² iafg%dafnß f.ä 6$8

² l%Sï fldamam 1$4

² iSks fïi ye¢ 1

² j;=r fldamam 1$4

² bÕ=re fodais f;a ye¢ 1$8ilia lrk wdldrh

biafg%danß l%sï iSks yd j;=r íf,kavrhg oud fyd¢ka .ikak' ùÿrejla f.k ñY%Kh oud whsia leg lvd tl;= lr thg Wäka l=vdjg lvd .;a bÕ=re fodais len,s oukak'
m%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv