නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn,s iafldIa


wjYH øjH


² fn,s .%Eï 450

² iSks .%Eï 400

² c,h ñ,s ,Sg¾ 450

² foys f.ä 3ilia lrk wdldrh

fn,s f.ä m,d c,h iaj,amhla oud uo fyd¢ka fmdälr fmrd .kak'iSks iy b;sß c,h ñY% lr ,sm ;nd .kak' th W;=rk úg fmdälr fmrd .;a fn,s yd foys hqI tl;= lr ,sfmka bj;g .kak'
m%ùK iqmfõ§ ;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿruOqNdIsŒ fndr¨f.dv