ඉවුම් පිහුම්

l%Sï T*a Ñlka


wjYH øjH ( 

 • <QKq jhsÜ md¾Ü tl 
 • ,Slaia jhsÜ md¾Ü tl
 • fi,ß
 • iqÿ <QKq 
 • lerÜ .%Eï 200la 
 • lgq bj;a lrk ,o Ñlka 
 • ng¾
 • fí ,S*a tlla 
 • ;hsï iaj,amhla
 • ¨kq l=vq 
 • .ïñßia 
 • l=lska l%Sï
 • idod .kakd wdldrh ( 

  wms uq,skau t<j¨ fidaodf.k ;rula úYd, lene,sj,g lmd .kak ´k' bka miqj ng¾ iaj,amhla Wÿfkys ;ndf.k r;a jQ miqj lmd.;a t<j¨ thg tla lrkak' uo fõ,dj,a uo .skaof¾ Ndckfha mshk jid msi .kak ´k' oeka j;=r 6l la muK fuu ñY%Khg tl;= lr.kak ´k' oeka ;hsï fí ,S*a tla lrkak ´k' ^ie'hq'ñY%Kh W;=rd msg;g taug fkd§ iSu¾ lr.kak ´k'& Tkak oeka fí ,S*a tl bj;a fldg íf,kav¾ lrf.k iqma tl fjk;a nÿklg fmrd bj;a lr.kak' oeka kejqka Ndckhlg iqma tl udre lr uo .skafka ;nd l=lska l%Sï thg tl;= lr.kak ´k' l=lska l%Sï tla lrkd úg fkdkj;ajd ye¢ .dkak ´k'miqj wjYH wmg wjYh muk ri wkqj ¨Kq l=vq iy .ïñßia tl;= lr wuq;a;kg wfma l%Sï T*a Ñlka tl ms<s.kjkak mq¿jka'