ඉවුම් පිහුම්

KFC úÈygu Ñlka youq'''


wjYH øjH ( 

 • fmd,af;,a ^ ne§ug wjYH m%udKhg & 
 • lgq iu‘ l=l=¨ uia lsf,da1'5la 
 • ¨kq 
 • .ïñßia l=vq 
 • foys hqI f;a ye¢ 1 la 
 • mdka msá fldamam 4 la 
 • fldaka msá fldamam 2'5 la 
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 3 la 
 • whsia j;=r
 • idod .kakd wdldrh (

  Tkak wms uq,skau lrkak ´k lrkafka Ñlka lene,sj,g ¨kq" .ïñßia iy foys hqI tla fldg iSika lr .ekSu'    oeka wms mdka msá iy fldaka msá ñY% lr.kak ´k'fï ioyd me;,s ;eáhla Ndú; lrkak wu;l lrkak tmd' oeka msá ñY%Khg ¨Kq" .ïñßia l=vq iy ñßia l=vq tl;= lrf.k kej; fyd¢ka ñY% lr.kak ´k'  wms Ndckhla Wÿfkys ;nd .eUqre ne§ulg wjYH muKg f;,a oud r;a lr.kak ´k'  oeka Ñlka lene,a,la /f.k msá ñY%Kfha ;jrkak'^ fldaÜ lr.kak' &  ^ ie'hq'fldaÜ lrkd úg§ we.s,s ;=vq muKla Ndú;d lrkak''wf;a w,af,ka lsis úfgl;a fldaÜ lrkak tmd'&  fuf,i fldaÜ lr.;a Ñlka lene,a, oeka wms whsia j;=f¾ oukak ´k'  oeka kej; msáj, oud fldaÜ lrkak' miqj fojrla fuf,i whsia j;=f¾ ;jrñka kej; kej; fldaÜ lr .eUqre f;f,a rkajka meye jk ;=re neo.kak ´k'  Tkak oeka wms wfma riu ri KFC Ñlka idod f.k wjika''