ඉවුම් පිහුම්

Spicy chicken salad with broccoli


wjYH øjH ( 

 • nDfld,s u,a 2 la 
 • T,sõ f;,a f;a ye¢ 2 la 
 • r;= <QKq f.ä 10 la 
 • Ñlka u%iaÜ lsf,da 1la 
 • fidahd fidaia f;a ye¢ 4 la 
 • bÿKq ñßia lr,a 5 la 
 • iqÿ <QKq ìla 4 la 
 • fmd,af;,a f;a ye¢ 5 la 
 • ¨kq 
 • .ïñßia
 • idod .kakd wdldrh ( 

  uq,skau nDfld,s u,a lene,sj,g lvd .ekSu"r;= <QKq isyskaj ,shd .ekSu" Ñlka u%iaÜ isyska ;Srej,g lmd .ekSu" ñßia lr,a isyskaj ,shd .ekSu" iqÿ <QKq isyskaj ,shd .ekSu hk ld¾hhka lsysmh lr.kak ´k lrkjd'   oeka lene,s lr.;a nDDfld,s ¨kq ñY% j;=f¾ uo fõ,djla ;eîu l< hq;=hs'   miqj úkdä 2l ld,hla ;nd ;ïnd j;=r fífrkakg yeßh hq;= hs'  oeka Ñlka ;Sre ^slice& ¨Kq iy .ïñßia tla fldg iSika lr.kak ´k lrkjd' 

  mEka tllg fmd,af;,a tla fldg r;a jQ miqj Ñlka slice oud fyd¢ka *%s,a lr.kak ´k'   oeka ;j;a Ndckhla f.k T,sõ f;,a tla fldg th r;a fldg isyskaj ,shd.;a r;= <QKq oud úkdä 2la f;ïmrdÿ lr.kak ´k'  miqj ñßia "iqÿ <QKq tla fldg úkdä 3la muK f;ïmrdÿ lr.kak ´k'  oeka tu ñY%Khg nDfld,s"Ñlka tla lrkak ´k'   miqj úkdä 2la muK Wÿfkys ;nd fjk;a Ndckhlg fjka lr.kak'   oeka tu ñY%Kh iEÿ mEka tlgu fidahd fidaia f;a ye¢  4la tla fldg uo .skaof¾ r;a fldg ie,â tl u;g iSrejg j;alrkak ´k' bka miqj wjYH f,iska wfma lgg ri wkqj ¨kq iy .ïñßia tla lr.kak ;uhs  ;sfhkafka' ^ie'hq'fidahd fidia ¨Kq rifhka hq;= fyhska ¨Kq fh§fï§ ie<ls,su;a úh hq;=u hs'&  oeka ;sfhkafka wfma lEu fïihg ms<s.kajkak'''f.or i;=g fidhk wfma ldka;djkag yeuodu;a jf.au uq¨;ekaf.hs i;=g W;=rd hkak fujeks riu ri wdydr f.or Woúhg wuq;a;kag ms<s.kajkak mq¨jka''