ඉවුම් පිහුම්

wejldfvda Ñlka ie,â


wjYH øjH ( 

 • ;ïnd.;a l=l=,a uia^lgq ke;s& .%Eï 500
 • w,s.eg fmar f.ä 02
 • ;ïnd.;a nv bßÕ= lr,la
 • Ækq fld, lma 1$2
 • ;ïnd.;a ìlka .%Eï 100
 • foys fïi ye¢ 01
 • T,sõ Ths,a f;a ye¢ 01
 • ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia
 • idok wdldrh

  ;ïnd .;a l=l=,a uia len,s j,g lvd thg w,s.egfmar len,s tl;= lrkak'tu ñY%Khgu nvb= weg iy ÆKq fld<" ;ïnd .;a îlka tl;= lrkak' foys "T,sõ Ths,a "¨Kq iyd .ïñßia ri wkqj tl;= lrkak'