නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d u,a jExckh


wjYH øjH

l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250

,shd .;a r;= Ækq .%Eï 50

wuq ñßia lr,a 2 - 3

isyska j ,shd .;a iqÿ Ækq f;a ye¢ 1

,shd.;a lrmsxpd f;a ye¢ 1

Wïn,lv l=vq f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1

irlal= l=vq f;a ye¢ 1

l=re÷ fmd;= lene,a,la

ñá lsß w~q fldamam 1

rïfma lene,a,la

¨Kq wjYH muK


idok wdldrh

l;=reuqrex.d u,a .,jd kdráh bj;a lr fidaod msßisÿ lr.kak' l;=reuqrex.d u,a yer wka ish,a, tlg oud fyd¢ka W;=rjd .kak'W;=rk úg thg l;=reuqreka.d u,a tl;= lr uo.skafka biau is|jd .kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv