නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lsß fldia jExckh


wjYH øjH

fldia uÿ¿ .%Eï 500

isyskaj ,shd.;a r;= Ækq .%Eï 50

,shd.;a wuQñßia lr,a 2-3

,shd .;a iqÿ Ækq f;a ye¢ 1

,shd.;a lrmsxpd f;a ye¢ 1

Wïn,lv l=vq f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

irlal= l=vq f;a ye¢ 2

l=re÷ fmd;= lene,a,la

Èh lsß w~q fldamam 2 1$2" ñá lsß w~q fldamam 1

wUrd.;a wn f;a ye¢ 1" neo.;a W¿yd,a f;a ye¢ 1$2

rïfm lene,a,la" ¨Kq wjYH muK


idok wdldrh

fldia uÿ¿ iqoao lr weg bj;a lr isyskalr weg bj;a lr isyska ;Srej,g lmd .kak'fldia weg fmd;= bj;alr l=vdjg lmd.kak'wUrd.;a wn iy ñálsß yer wka ish,a, fldia uÿ¿ j,g tl;= lrkak' Ndckhla f.k tys wä hg fldia weg oud Bg Wäka fldia ñY%Kh W;=rd Èhlsß oud fyd|ska jid ,sm ;nd W;=rjd .kak' W;=rk úg uo.skafka fldia weg ;ïnd .kak'fyd|ska ;eïnqKq miq ñálsß j,g wUrd.;a wn ñY%lr th o fldia j,g tl;= lr W;=rjd ,sfmka nd.kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv