නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia ud¨j


wjYH øjH

fmdf,dia .%Eï 400

,shd .;a r;= Ækq .%Eï 30

wuqñßia - ,shd.;a lr,a 2-3

iqÿ Ækq ìla 3

irlal= l=vq f;a ye¢ 4

ñßia l=vq f;a ye¢ 3

ly l=vq f;a ye¢ 1$4

f.drld len,s 3

tkid,a lr,a 2

W¿yd,a f;a ye¢ 1

ñá lsß Èh lsß fmd,a f.ählska ,shd.;a lrmsxpd lsks;a;la

¨Kq wjYH muK

rïfm lene,a,la

l=re÷ fmd;= lene,a,la


idok wdldrh

fmdf,dia f.äfha lgq bj;a lr fidaod l=vd l=Üá j,g lmd.kak' ñßial=vq iy irlal= l=vq tkid,a W¿yd,a lnf,a neo.kak' Ækq" wuqñßia" lrmsxpd iqÿ Ækq wdÈh isyskaj lmd fmd,a f.ähl lsß iu. ish¨ øjH tl;= lrkak' fmdf,dia len,s iuÕ fyd¢ka ñY% lr len,s ;eïî biau Wl= ;eïfnk ;=re msi.kak' ¨Kq weUq,a mou n,d f.drld bj;a lrkak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv