නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;, w, f;,g


wjYH øjH

n;, w, .%Eï 250

f,dl= Ækq ,shd.;a .%Eï 100

wuq ñßia lr,a 2-3" Wïn,lv l=vq f;a ye¢ 2

,shd.;a lrmsxpd f;a ye¢ 1

lE,s ñßia fïi ye¢ 1

f;,a fïi ye¢ 2" foys hqI f;a ye¢ 1

rïfma lene,a,la" ¨Kq wjYH muK" l=re÷ fmd;= lene,a,la


idok wdldrh

n;, iqoaolr fidaod l=Üá lmd f.k ;ïnd.kak'n;, ;eïnqKq miq j;=r fmrd bj;a lr.kak'f,dl= Ækq .%Eï 100 ka 75 la rjqug fm;s lmd.kak'wfkla 25 isyskaj ,shd.kak' wuqñßia y;rg m,d .kak'

Ndckhla W÷fka ;nd thg f;,a fïi ye¢ folla oud r;a jqKq miq isyskaj ,shd.;a Ækq" lrmsxpd" rïfma" l=re÷fmd;=" ¨Kq tl;= lr nefok úg lE,s ñßia" Wïn,lv" ÆKq tl;= lrkak' miqj n;, oud ñY% lr.kak'thg Ækq fm;s" wuqñßia tl;= lr ,sfmka bj;a lr foys hqI oud .kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv