නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldys, o¨ jExckh


wjYH øjH

fldys, o¨ ^keá;a iu.& .%Eï 400

,shd.;a Ækq .%Eï 50

wuqñßia ^,shd.;a& lr,a 2-3

irlal= l=vq f;a ye¢ 2

ñßia l=vq f;a ye¢ 2

ly l=vq f;a ye¢ 1$4

f.drld len,s 2

ñálsß w~q fldamam 1

Wïn,lv l=vq fïi ye¢ 1

;lald,s .%Eï 50

W¿yd,a f;a ye¢ 1$4

f;,a fïi yeÈ 3

,shd.;a lrmsxpd lsks;a;la

¨Kq wjYH muK

rïfm lene,a,la

l=re÷ fmd;= lene,a,la


idok wdldrh

fldys, o¨ iy o~q fidaod l=vdjg lvd .kak' /£ we;s kQ,a bj;a lr fidaod j;=r fírd f.k Ækq" wuqñßia" ;lald,s" rïfma" lrmsxpd lmd wfkla is¨u l=¿ nvq iu. l,jï lr tu ñY%kh fldys, o¿ iu. ñY% lrkak'Ndckhla ,sm ;nd tys f;,a r;a lr ¨Kq yd lrmsxpd oud neo.kak'miqj thg fldys, ñY%Kho tl;= lrkak'bka miq ñálsß oud W;=rjd uo.skafka msi.kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv