ඉවුම් පිහුම්

wejldfvda Iaßïma ie,â


wjYH øjH ( 

 • biafida .%Eï 100
 • ;=kmy f;a ye¢ 01
 • iqÿ Ækq 01
 • ng¾ fïi yekaohs
 • i,do fld< fld< .%Eï 50
 • ;lald,s f.ä 2
 • Ækq f.ä 01
 • w,s.egfmar l=vd f.ä 01
 • nvbßÕ= weg lma 01
 • foys fïi ye¢ 01
 • T,sõ Ths,a fïi ye¢ 01
 • l=vdjg lmd.;a mdia,s fld<
 • ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia
 • idok wdldrh

  fyd¢ka fidaod iqoao lr .kakd ,o biaikag iqÿ Ækq yd ;=kmy tl;= lr l,jï lr.kak'Ndckhla ,sm u; ;nd ng¾ fïi yekaola oud thg l,ska ñY% lr .kakd ,o biaika tl;= lrkak'th rka meye .ekafjk ;=re neo.kak' thg fyd¢ka fidaod .kakd ,o i,do fld, l=vd len,sj,g lmd .kak'thgu fldgqjg lmd.;a ;lald,s "Ækq "w,s.eg fmar yd ;ïnd.;a nv bßÕ= weg tl;= lrkak'wjidkfha foys" l=vdjg lmd.;a mdia,s fld<" T,sõ Ths,a yd .ïñßia"¨Kq tlg ñY%lr by; ñY%Khg tl;= lrkak