නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq ud¨j


wjYH øjH

lcq uo .%Eï 150

r;= Ækq f.ä 10

ud¿ ñßia lr,a 4

wuq ñßia lr,a 2

rïfm" lrmsxpd wjYH muKg

Wïn,lv f;a ye¢ 1

;lald,s .%Eï 50

¨Kq f;a ye¢ 1

fmd,a lsß fldamam 1$2

ly f;a ye¢ 1$2

wUrd .;a wn f;a ye¢ 1$4

l=re÷ fmd;= lene,a,la

msá lsß f;a ye¢ 2


idok wdldrh

wuq lcq .kafka kï WKqj;=rg oud fmd;=yer .kak' úh<s lcq .kafka kï /hla fmfÕkakg oud ly iaj,amhla oud ;ïnd .kak';lald,s" Ækq" wuq ñßia" ud¿ ñßia" lrmsxpd" rïfma len,s j,g lmd .kak' lcq yer wfkla ish,a, tlg oud lsßfydoao msi.kak'fydoao W;=rk úg lcq tl;= lrkak' fyd¢ka ;eïnqKq miq thg msálsß iaj,amhla oud Wl=jg msi.kak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv