නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fld;a;u,a,s fld< iu. mßmamq f;ïmrdÿj


wjYH øjH

mßmamq .%Eï 250

fld;a;u,a,s fld< álla

;lald,s f.ä 2

ly f;a ye¢ 1$2

;=k my l=vq f;a ye¢ 2

ñßia l=vq f;a ye¢ 1

.sf;,a fyda t<j¿ f;,a fïi yeÈ 3 Ækq f.ä 1

wuq ñßia lr,a 3 - 4

lrmsxpd yd rïfm

wn weg f;a ye¢ 1


idok wdldrh

mßmamq fidaod .rd ly l=vq iaj,amhla yd j;=r wjYH m%udKhg tl;= lrkak' f;,a ,sm ;nd r;alr thg wn weg iy úh<s ñßia lr,a len,s lvd oud neo rïfm" lrmsxpd lmd.;a Ækq" ;lald,s ish,a, tl;= lrkak' tAjd nefok úg mßmamq ñY%Khg tl;= lrkak' mßmamq ;eïnqk miq ,sfmka ndkakg wdikakfha thg ¨Kq" wuq ñßia" fld;a;u,a,s fld< tl;= lrkak'


m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsKS fndr¨f.dv